Wet verbetering poortwachter

Om te voorkomen dat werknemers als langdurig zieke uit het arbeidsproces verdwijnen en in de WIA terecht komen, heeft de overheid maatregelen getroffen om deze werknemers zo goed mogelijk terug te laten keren naar hun werkplek.

Deze maatregelen zijn samengevat in de Wet verbetering poortwachter. Hiermee komt de verantwoordelijkheid voor re-integratie vooral bij de zieke werknemer en zijn werkgever te liggen. Het UWV treedt op als zogeheten 'poortwachter' en toetst of een werknemer terecht arbeidsongeschikt is verklaard. De werknemer en werkgever moeten kunnen aantonen dat zij voldoende hebben ondernomen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Bekijk het Wet Poortwachter Schema van Perspectief!

Eigen verantwoordelijkheid

U moet er als werkgever dus alles aan doen om een (langdurig) verzuimende werknemer weer aan het werk te krijgen. Doet u dat niet, dan kan er een sanctie worden opgelegd. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat u verplicht bent het loon van een werknemer langer door te betalen... tenzij u Perspectief inschakelt.

Wanneer u Perspectief inschakelt voor uw arbodienstverlening, hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de richtlijnen en wettelijke termijnen vanuit de Wet verbetering poortwachter. Deze houdt Perspectief voor u in de gaten, zodat u aan de gestelde verplichtingen kunt voldoen.

Onze Poortwachtergarantie

De Poortwachtergarantie van Perspectief houdt in, dat wij ons garant stellen voor deze verlengde loondoorbetaling. Voorwaarde is dat wij gedurende de gehele verzuimduur de verzuimbegeleiding en bijbehorende re-integratie-activiteiten hebben uitgevoerd én de werkgever de adviezen van Perspectief tijdig en adequaat heeft opgevolgd en zich heeft gehouden aan de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter en een eventuele (verzuim)verzekeraar stelt. 

Vanzelfsprekend verwacht Perspectief dat de werkgever en de werknemer Perspectief tijdig en volledig informeren over relevante zaken rondom het verzuim. Als de werkgever een beroep wil doen op de Poortwachtergarantie, dan dient deze de gehele (verzuim)begeleiding gedurende de loonsanctieperiode volledig over te dragen aan Perspectief.

Wilt u gebruik maken van onze diensten? contact abonnementen