Lachende man grijze blouse op kantoor

Klantverhalen

De ervaringen van onze klanten in hun reis met Perspectief naar een vitalere organisatie

Hoe ga ik als organisatie met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid aan de slag? Perspectief helpt organisaties regelmatig met dit soort vragen. Hieronder leest u een aantal verhalen van werkgevers die in de zoektocht naar het vormgeven van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor mens en organisatie samenwerk(t)en met Perspectief.

Korien Jurgens

Directeur bij Lysias Advies

"Sinds Perspectief onze arbodienst is, voelen wij ons echt gesteund op het gebied van ziekteverzuim. De wetgeving verandert met regelmaat en er komen steeds meer verplichtingen bij ons als werkgever te liggen. Dat maakt het lastig. Al vanaf het begin hebben wij fijn contact met onze verzuimconsultants."

Lysias Advies is een adviesorganisatie in de publieke sector. Ze voeren verschillende soorten opdrachten uit voor pro-vincies, gemeenten, ministeries en maatschappelijke organisaties. Lysias Advies is gevestigd in Amersfoort en heeft zo’n 35 medewerkers in dienst. Daarnaast werken er ook nog een aantal associés en zelfstandigen.

“We willen graag ‘Het Vitaalste Bedrijf van Nederland’ worden”, vertelt Korien Jurgens, nu directeur van Lysias Ad-vies. “We besloten hier anderhalf jaar geleden werk van te maken. Daarvoor werd er weinig gesproken over duurzame inzetbaarheid en vitaliteit binnen Lysias Advies. Om hiermee aan de slag te gaan, organiseerden we verschillende acti-viteiten. Alleen misten we nog een goede structuur. Daarom schakelden we de hulp van Perspectief in. Samen met hen gingen we met het thema vitaliteit en duurzame inzetbaarheid aan de slag.”

Korien vertelt hoe Lysias Advies met hulp van Perspectief een duurzaam inzetbare en vitale organisatie werd en wat dit opleverde.

Hoe is Perspectief betrokken geraakt?

“Ons werk is soms topsport”, vertelt Korien. “We dragen een grote verantwoordelijkheid. Aan de ene kant moeten we voldoen aan de verwachtingen van onze opdrachtgevers en aan de andere kant aan die van onze leidinggevenden. Alle ballen moeten dus in de lucht blijven en onze medewerkers moeten hiertussen balanceren. Het is daarom belangrijk dat zij zelf hun grenzen aangeven en ook de juiste verwachtingen wekken. Door aandacht te besteden aan het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit hoopten we dit te bereiken en onze adviseurs meer te steunen.”

“Om hiermee aan de slag te gaan, schakelden we de hulp van Perspectief in. Zij waren toen net ‘Het Vitaalste Bedrijf van Nederland’ geworden en leken mij daardoor de ideale sparringpartners. Samen met hen organiseerden we een bureaudag. Tijdens deze dag legden zij uit hoe we het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit beter met elkaar kunnen bespreken en verder kunnen denken dan alleen aan hoe het reilt en zeilt op de werkvloer. Het is namelijk ook belangrijk om te kijken naar hoe iemand in zijn of haar vel zit en hoe de omstandigheden daaromheen zijn.”

Hoe heeft Perspectief jullie geholpen?

“Omdat we duurzame inzetbaarheid en vitaliteit een interessant thema vonden, begeleidde Perspectief ons verder in het traject om dit verder te brengen binnen onze organisatie. We hebben hiervoor de klankbordgroep vitaliteit opgericht met drie medewerkers van Lysias Advies en een medewerker van Perspectief. Hiermee spraken we op regelmatige basis over hoe het staat met de vitaliteit binnen Lysias Advies en wat er speelt.”

“Ook voerde Perspectief een werkvermogensmonitor (WVM) uit om te kijken naar het werkvermogen en de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Hieruit kwamen verschillende aandachtspunten naar voren. Eén van die aandachtspunten was dat onze medewerkers het lastig vonden om af te schalen na een drukke periode en het lastig vonden om van die minder drukke periode te genieten. Als tweede aandachtspunt kwam naar voren dat onze medewerkers door het vele thuiswerken behoefte hebben aan onderling contact. Dit is hun inspiratiebron om te komen tot innovaties.”

Hoe zijn jullie met de aandachtspunten aan de slag gegaan?

“Om met deze aandachtspunten aan de slag te gaan, hebben we onder andere de training ‘Regie over je Energie’ ingezet bij al onze medewerkers, omdat we een gezamenlijke taal willen ontwikkelen rondom vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Het doel van de training ‘Regie over je Energie’ was om onze medewerkers inzicht te geven in wat hun energie beïnvloedt en om ze te leren hoe ze daar regie op kunnen nemen.”

“Daarnaast hebben we ook tijdens opvolgende bureaudagen aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. En wat bleek; onze medewerkers vonden het erg prettig om in kleine groepen met elkaar iets te ondernemen. Zo schaatsten, kanoden en tennisten ze samen en liepen ze samen op het strand. Ze hebben hier net zo veel behoefte aan als aan vier uur met elkaar naar een lezing te luisteren. Ze waarderen het enorm om leuke dingen samen te doen voor de ontspanning. Dit draagt ook bij aan de verbinding tussen collega’s.”

Hoe kijken jullie terug op de samenwerking met Perspectief?

“We zijn erg blij met de hulp van Perspectief. Ze hebben ons goede tips en concrete handvatten gegeven. Vooral ook tijdens de training ‘Regie over je Energie’ waarin wij leerden over het herkennen van onze eigen stresssignalen, maar ook die van elkaar. Daarnaast beseffen wij ons nu dat we het gesprek breder moeten voeren met elkaar. Het gaat niet alleen om hoe het gaat op iemands werk, maar ook om wat er thuis speelt en hoe iemand in zijn vel zit.”

“Inmiddels zijn we door de organisatie van Vitaal Bedrijf bekroond tot een vitaal bedrijf. We hebben hier zelfs een vignet voor gekregen! Dit alles met behulp van Perspectief! We kijken uit naar verdere samenwerking.”

Robin Robart

Senior beleidsadviseur bij Curio

“Perspectief is een hele fijne sparringpartner die meedenkt en luistert naar wat wij nodig hebben. Ze willen niet alles overnemen, maar ons juist ondersteunen bij wat we nodig hebben. Perspectief is flexibel, heeft de expertise en weet deze concreet te vertalen naar onze behoefte.”

Curio is een onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs op vmbo en mbo-niveau in West-Brabant. Ze streven ernaar dat iedere medewerker gedurende zijn of haar loopbaan een toegevoegde waarde blijft leveren, zoveel als kan binnen de mogelijkheden van de instelling. Of te wel, dat zij duurzaam inzetbaar blijven. Perspectief ondersteunt hen hierbij. Robin Robart, senior beleidsadviseur bij Curio, vertelt hierover.

Waarom is het thema duurzame inzetbaarheid belangrijk voor jullie?

“Vijf jaar geleden lag ons verzuim twee keer zo hoog als nu. Er was alleen een visie op het terugdringen van het ziekteverzuim en hoe we de mensen die zich ziekmeldden weer zo goed mogelijk konden inzetten. Dit is vrij beperkt, aangezien je niet alle medewerkers bereikt. Daarom besloten we ook te kijken naar het merendeel van de medewerkers dat wel inzetbaar is. Hoe houden we hen inzetbaar tot aan hun pensioen of binnen de eigen functie totdat ze zelf iets anders willen?”

“Daarnaast kwam er een signaal uit ons medewerker- en werkdrukonderzoek dat de helft van onze medewerkers te veel werkdruk ervaart. Omdat wij streven naar een goede balans tussen werkbelasting, belastbaarheid en dat iedereen met plezier naar het werk toegaat, was dit naast bovenstaande een reden om met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.”

Hoe hebben jullie dit aangepakt?

“We hebben een compleet plan opgesteld om nu én in de toekomst met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. We zijn in eerste instantie gestart met twee specifieke doelgroepen: oudere docenten en het management. De oudere docenten omdat zij de meeste werkdruk ervaarden en het management vanwege hun werklast en hun voorbeeldfunctie. Deze doelgroepen breiden we nu uit naar alle docenten en ondersteuners. Dit doen we onder de naam ‘Curio met ener-gie!’”

Hoe helpt Perspectief hierbij?

“Perspectief is sinds september 2021 onze nieuwe arbodienst en daarom nog niet lang betrokken bij ons proces om een duurzaam inzetbare organisatie te worden. Zij haakte aan op het moment dat we een specifieke vraag stelden over de inzetbaarheid van managers. De werkdruk is namelijk erg hoog bij deze groep. Perspectief heeft alles snel in kaart gebracht, hierover meegedacht en concrete tips en adviezen gegeven over hoe we dit kunnen aanpakken.”

“Wat ik verwacht en hoop is dat Perspectief ons de komende tijd helpt om onze medewerkers bewust te maken van wat zij kunnen doen om duurzaam inzetbaar te blijven en hen enthousiast te maken over dit thema. Bijvoorbeeld door verschillende activiteiten te organiseren en workshops aan te bieden. Zo heeft Perspectief een workshop gegeven over thuiswerken. Een actueel thema waarin wij onze medewerkers willen blijven ondersteunen, omdat zij ook nog in de toekomst twee tot drie keer per week thuis zullen werken. In de workshop kregen medewerkers tips en adviezen over hoe ze ook thuis werkplezier kunnen ervaren en hoe de werkplek eruit moet zien.”

Peter-Marc Stolk

Lead HR Business Partner bij Flowserve

“Perspectief helpt ons vooral op het gebied van gezondheid en vitaliteit, maar ook door ons beleid voor duurzame inzetbaarheid te monitoren en plannen voor de toekomst te bedenken. Het is heel fijn dat iemand van extern ons hierbij helpt en meedenkt. Helemaal omdat het ook nog eens onze verzuimpartner is."

Flowserve levert vloeistof management oplossingen, zoals pompen en asafdichtingen, in met name de olie- en gasindustrie. Flowserve is van oorsprong een Amerikaans bedrijf, maar ze zijn gevestigd op verschillende plekken over de hele wereld. De hoofdvestiging van Nederland zit in Etten-Leur. Flowserve streeft ernaar om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor het bestaande en toekomstige personeel en ze willen duurzame inzetbaarheid onderdeel maken van hun DNA. Perspectief ondersteunt hen hierbij. Peter-Marc Stolk, Lead HR Business Partner bij Flowserve, vertelt hierover.

Waarom zijn jullie met duurzame inzetbaarheid aan de slag gegaan?

“Nog voordat de coronacrisis begon, heeft Perspectief als onze arbodienstverlener een preventief medisch onderzoek (PMO) uitgevoerd op al onze Nederlandse vestigingen. Medewerkers konden hier vrijwillig aan deelnemen. Onderdeel van het PMO waren een vragenlijst en medisch onderzoek. Uit de resultaten kwam naar voren dat een significant groot aantal van onze medewerkers overgewicht had en medewerkers te veel werkstress ervaarden.”

“Dit was uiteindelijk één van de drie redenen om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. De andere redenen kwamen voort uit de uitkomsten van ons medewerkerstevredenheidsonderzoek en de onderzoeken binnen focusgroepen. Hierbij toetste een onafhankelijke partij wat er binnen bepaalde groepen medewerkers in de organisatie speelt.”

Wat willen jullie bereiken op het gebied van duurzame inzetbaarheid?

“Onze missie is om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor bestaand en toekomstig personeel. Zij moeten hun talenten optimaal kunnen benutten, gezamenlijke en persoonlijke ambities verwezenlijken, kennis en kunde waarborgen en met plezier naar het werk gaan. Zo behalen zij optimale resultaten. We willen hier graag een visie en strategie voor ontwikkelen en bewustwording creëren bij onze leidinggevenden en medewerkers. Zo maken we duurzame inzetbaarheid onderdeel van ons DNA.”

Hoe helpt Perspectief jullie hierbij?

“We hebben Perspectief gevraagd om als externe deel te nemen in onze projectgroep voor duurzame inzetbaarheid. Zij helpen ons vooral op het gebied van gezondheid en vitaliteit, maar ook door ons beleid voor duurzame inzetbaarheid te monitoren en plannen voor de toekomst te bedenken. Perspectief geeft ons inzicht en ondersteunt praktisch door tips, adviezen, kennis en hun visie met ons te delen. Het is heel fijn dat iemand van extern ons hierbij helpt en meedenkt. Helemaal omdat het ook nog eens onze verzuimpartner is. Zij kennen ons goed en weten alle ins en outs van het bedrijf en de medewerkers. Op deze manier helpen ze ons door ‘de jungle’ van keuzes en mo-gelijkheden heen.”

“Zo hebben we bijvoorbeeld met hulp van Perspectief ons rookvrijbeleid verder geïnitieerd als onderdeel van het thema duurzame inzetbaarheid. Perspectief heeft hier een speciale workshop voor georganiseerd waaraan medewerkers konden deelnemen om te stoppen met roken. Verder heeft Perspectief een kennismakingsworkshop op het gebied van duurzame inzetbaarheid verzorgd om alle leidinggevenden meer bekendheid te geven over dit onderwerp. Het is de bedoeling om dit de komende jaren verder te ontwikkelen door een volledige masterclass te geven.”

“We zijn nog maar net begonnen, maar er is binnen de organisatie al veel enthousiasme voor het thema duurzame inzetbaarheid. Dit hopen we in de toekomst alleen maar verder uit te breiden en te implementeren.”

Ontdek wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen

Wij dagen u uit te investeren in de vitaliteit van mens en organisatie en leiden u hierin graag de weg. Zo bouwen we samen aan een vitaler werkend Nederland.

Illustratie koekje

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Wil je meer weten over de verschillende soorten cookies en je instellingen aanpassen? Open dan dan de cookies-instellingen.

Illustratie koekje

Cookies instellingen

Selecteer welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke cookies

Verplicht

Perspectief wil uw bezoek op de website zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk maken. Om dit te realiseren, hebben we enkele noodzakelijke cookies al geactiveerd. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

Statistische cookies

Verplicht

Perspectief gebruikt statistische cookies om inzicht te krijgen in het bezoek op deze website en om u een betere ervaring op onze website te geven. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.

YouTube cookies

De YouTube cookies die we gebruiken, stellen je in staat om te bepalen of je cookies van YouTube toestaat wanneer je onze website bezoekt. Wanneer je deze cookies uitschakelt, zijn de video's niet zichtbaar binnen onze website. Voor meer informatie over deze specifieke cookies verwijzen we je naar het cookiebeleid van Google.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met uw privacy? Lees dan onze privacyverklaring.