Vakantie tijdens ziekte | Perspectief Groep bv

Vakantie tijdens ziekte

Mag ik op vakantie tijdens ziekte?

Ja, ook als je ziek bent - waarbij je werkgever je loon doorbetaalt - mag je op vakantie gaan. Evenals niet zieke werknemers stem je je vakantieperiode af met je werkgever. Zo nodig kan de bedrijfsarts een uitspraak doen of hij medische bezwaren heeft tegen je voorgenomen vakantie.

Ziektewet en UWV

Als je in de ziektewet zit, waarbij UWV via je werkgever of rechtstreeks aan jou een uitkering betaalt, mag je zonder problemen op vakantie in Nederland. Je moet je vakantie wel doorgeven aan het UWV. Je geeft het verblijfadres door (binnen 48 uur, nadat je dit weet of had kunnen weten) en hoe lang je op vakantie gaat.

Wil je naar het buitenland? Dan geef je je vakantieadres minstens 2 weken van tevoren aan het UWV door.

Bouw ik tijdens ziekte vakantiedagen op?

Ja, zieke werknemers hebben recht op evenveel wettelijke vakantiedagen als niet zieke werknemers. Daar staat tegenover dat een (deels) zieke werknemer die op vakantie gaat wel volledig vakantieverlof moet opnemen. Dus ook al werk je bijvoorbeeld nog maar twee uur per dag in passende arbeid, dan schrijft je werkgever bij het opnemen van vakantie een volledige vakantiedag van je verlofsaldo af. Dit is ook logisch omdat je tijdens je vakantie geen re-integratieverplichtingen hebt.

Daarnaast geldt voor zieke werknemers ook dat de opgebouwde wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar nadat het jaar waarin deze vakantiedagen zijn opgebouwd, is geëindigd. Deze vervaltermijn geldt echter niet als je redelijkerwijs niet in staat bent geweest vakantie op te nemen. Bij dit laatste kun je denken aan de situatie dat je te ziek was om op vakantie te kunnen gaan. Het is aan jezelf aan te tonen dat je een goede reden had om je vakantiedagen niet op te kunnen nemen. 

Wat betreft de opbouw en het opnemen van bovenwettelijke vakantiedagen kan je werkgever ervoor kiezen andere regels te hanteren voor zieke werknemers dan voor werknemers die niet ziek zijn. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over het afboeken van (boven)wettelijke vakantiedagen voordat je op vakantie gaat. Dit voorkomt dat je voor verrassingen komt te staan wanneer je terugkomt van vakantie.

De opbouw van vakantiedagen wordt geregeld door het Burgerlijk Wetboek. De bovenwettelijke vakantiedagen staan vermeld in je arbeidsovereenkomst.

Ziek worden vóór je vakantie

Wil je tijdens je ziekte op vakantie, dan moet je werkgever hiervoor toestemming geven, eventueel na een beoordeling door een bedrijfsarts.

In de praktijk is het gebruikelijk dat als een werknemer ziek wordt voordat hij met vakantie gaat, hij schriftelijk akkoord moet geven dat zijn werkgever wettelijke vakantiedagen inhoudt op zijn verlofsaldo. Tenzij dat al in de cao of arbeidsovereenkomst óf een verzuimprotocol is opgenomen.

Als de werknemer geen akkoord geeft, dan kan de werkgever deze dagen niet afschrijven. In dat geval kan je werkgever de toestemming om met vakantie te gaan weigeren. (In de arbeidsovereenkomst of cao kunnen voor bovenwettelijke vakantiedagen andere afspraken worden gemaakt.) 

In de situatie dat een zieke werknemer al passende arbeid verricht, is het gebruikelijk dat de volledige dag verrekend wordt met vakantiedagen. Een werknemer is tijdens zijn vakantie namelijk vrijgesteld van re-integratie, waaronder het verrichten van passende werkzaamheden. 

Een werkgever doet er verstandig aan om dit al duidelijk te regelen in het arbeidsreglement en ook dat er bij ziekte apart toestemming gevraagd moet worden om met vakantie te gaan. 

Ziek worden tijdens je vakantie

Word je ziek tijdens je vakantie geef dit dan direct door aan je werkgever. Neem daarom altijd een telefoonnummer van je werkgever mee tijdens je vakantie. Dit voorkomt gedoe en onduidelijkheid achteraf.

Na de ziekmelding moet je je zo snel mogelijk laten onderzoeken door een arts. Vraag de arts om een officiële doktersverklaring. Deze verklaring stuur je op naar je werkgever. De bedrijfsarts kan vaststellen of jouw ziekmelding tijdens je vakantie terecht is.

Als je ziek bent geworden op vakantie dan gaan de dagen die je ziek bent niet van je vakantiedagen af. Tenzij je werkgever en jij hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Beter worden tijdens je vakantie

Als je op vakantie weer beter wordt moet je ook dat doorgeven aan je werkgever. Zorg ervoor dat je tijdens je ziekte bereikbaar bent voor je werkgever, dus ook als je op vakantie bent. Geef daarom altijd een telefoonnummer en adres door waarop je bereikbaar bent.

Wees goed voorbereid

Sommige werkgevers hebben een verzuimprotocol. Het is verstandig om dit door te nemen voordat je op vakantie gaat. Zeker met betrekking tot de regels die gelden voor vakantie in het buitenland.

Schrijver: Anke van der Horst, consultant

Terug naar overzicht: Blogs