Doorbetaling bij ziekte

8 veelgestelde vragen

1. Moet ik mijn werknemer loon doorbetalen als hij ziek is?

Als een werknemer tijdens zijn dienstverband ziek wordt, heeft hij recht op loondoorbetaling. Ook werknemers van 65 jaar en ouder hebben recht op doorbetaling tijdens ziekte, tenzij in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt op de pensioengerechtigde leeftijd. 

Als werkgever hoeft u geen loon meer door te betalen vanaf het moment dat het dienstverband eindigt, bijvoorbeeld bij tijdelijke, uitzend- of oproepkrachten.

2. Moet ik ook loon doorbetalen als een oproepkracht ziek is?

Dit hangt van het type contract af.

Oproepcontract met voorovereenkomst

 • Ziek tijdens een oproepperiode: u betaalt minstens 70% van het loon over de afgesproken periode die de werknemer zou moeten werken. Als dit lager is dan het voor hem geldende minimumloon, krijgt hij het minimumloon.
 • Ziek tot na afloop van een oproepperiode: als de oproep is afgelopen, is ook het tijdelijke arbeidscontract afgelopen. U hoeft dan geen loon meer te betalen.
 • Ziek buiten een oproepperiode: op het moment dat de werknemer ziek wordt, heeft hij geen arbeidscontract en krijgt dus geen loon.

Nul-uren contract 

 • Ziek tijdens een oproepperiode: u betaalt minstens 70% van het loon over de afgesproken periode die de werknemer zou moeten werken. Als dit lager is dan het voor hem geldende minimumloon, krijgt hij het minimumloon.
 • Ziek tot na afloop van een oproepperiode: u betaalt alleen voor de uren die de werknemer heeft werkt.
 • Ziek buiten een oproepperiode: in de periode waarin uw werknemer niet wordt opgeroepen heeft deze geen recht op loon. Dat blijft zo als de werknemer in deze periode ziek wordt.

Min-max contract

In alle gevallen krijgt de werknemer minstens 70% van het loon doorbetaald over zijn garantie-uren. Als dit lager is dan het voor hem geldende minimumloon, krijgt hij het minimumloon. Na het eindigen van zijn arbeidscontract kan de werknemer in aanmerking komen voor ziekengeld via het UWV.

3. Wat is de hoogte van de loondoorbetaling?

Uw werknemer heeft recht op doorbetaling van 70% van zijn loon (bovengrens is maximum dagloon van €207,60). Er bestaat ook een ondergrens tijdens de eerste 52 weken (minimaal minimumloon naar dienstverband).

U mag als werkgever meer betalen, dit is soms ook vastgesteld in de cao of de arbeidsovereenkomst, vaak alleen voor het eerste jaar. Over de twee jaar betaalt u niet meer dan 170% van het loon. Meestal krijgt de werknemer het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70% doorbetaald.

4. Hoe lang moet ik het loon doorbetalen?

Werknemers hebben 104 weken recht op doorbetaling van het loon, zolang zij ziek zijn. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om het loon langer door te betalen. Bijvoorbeeld als er meer tijd nodig is om de re-integratie af te ronden en/of verder herstel af te wachten.

Is de werknemer tussen twee ziekteperiodes minder dan vier weken volledig hersteld, dan mag de werkgever de ziekteperiodes bij elkaar optellen.

5. Mag je de loondoorbetaling ook uitstellen?

U mag de loondoorbetaling uitstellen als u denkt dat de werknemer niet ziek is. Als achteraf blijkt dat de werknemer wel ziek was dan moet u als werkgever alsnog het loon (met terugwerkende kracht) doorbetalen.

6. Wanneer verlengt het UWV de loondoorbetalingsplicht?

 • Als u zich als werkgever onvoldoende heeft ingezet om de werknemer te re-integreren in het arbeidsproces. Het UWV verlengt dan de periode van loondoorbetaling voor de tijd die u als werkgever nodig hebt om alsnog aan uw verplichtingen te voldoen (dit is maximaal 52 weken).
 • Als u als werkgever onvoldoende gegevens hebt verstrekt (bijvoorbeeld: er ontbreekt een wettelijk verplicht document bij de WIA aanvraag).
 • Als u als werkgever uw werknemer te laat hebt ziek gemeld bij het UWV. Het UWV verlengt dan de periode met het aantal dagen dat de ziekmelding te laat is gedaan.
 • Als de werknemer de WIA aanvraag te laat heeft ingediend bij het UWV. Het UWV verlengt de loonbetalingsperiode met het aantal dagen dat de werknemer te laat is met de aanvraag.

7. Wat als de arbeidsovereenkomst afloopt binnen de 104 weken?

In dit geval kan de werknemer een Ziektewet-uitkering krijgen van het UWV. De werkgever moet uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband doorgeven dat de werknemer ziek is. Dat kan met het formulier “Melding UWV i.v.m. beëindiging dienstverband tijdens ziekte”.

Als het dienstverband eindigt na 10 weken na de eerste ziektedag, dan moet u ook het volledige re-integratiedossier aanleveren bij het UWV. Tevens zal er een actueel oordeel opgesteld moeten worden.

Als het dienstverband eindigt tussen zes en 10 weken na de eerste ziektedag, dan hoeft u als werkgever alleen een verkort re-integratieverslag in te vullen voor het UWV. Als het dienstverband eindigt binnen 6 weken na de eerste ziektedag, dan volstaat het versturen van een "Melding UWV i.v.m. beëindiging dienstverband". 

8. Wanneer heeft de werknemer geen recht op loondoorbetaling?

De werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling als:

 • Hij de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt.
 • Als de ziekte het gevolg is van een gebrek waarover hij bij indiensttreding valse inlichtingen heeft verstrekt.
 • Hij de genezing belemmert of vertraagt.
 • Hij zonder deugdelijke grond weigert passende arbeid te verrichten.
 • Hij niet meewerkt aan re-integratiemogelijkheden.
 • Hij niet meewerkt aan het opstellen/evalueren of bijstellen van een Plan van aanpak.
 • Hij zich niet houdt aan de controlevoorschriften.

In bovengenoemde gevallen mag u als werkgever het loon stopzetten. Het stopzetten van het loon geeft u schriftelijk (per aangetekende post) aan bij de werknemer. Voldoet de werknemer wel weer aan zijn verplichtingen, dan moet u het loon weer gewoon doorbetalen.

Terug naar overzicht: Blogs