wat doet een bedrijfsarts

Wat doet een bedrijfsarts?

Werkgevers zijn op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht zich in de ziekteverzuimbegeleiding bij te laten staan door een (arbodienst met) bedrijfsarts. 

In deze blog spreken we de bedrijfsarts met ‘hij’ aan. Hier kan ook ‘zij’ worden gelezen, want je hebt ook vrouwelijke bedrijfsartsen!

Wat is een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Een bedrijfsarts staat ingeschreven in het BIG-register. Deze registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheden en deskundigheid van de bedrijfsarts.

Wat doet een bedrijfsarts?

 • Vanuit een onafhankelijke positie ondersteunt de bedrijfsarts in het bedrijf zowel de werkgever als de werknemer. Dit in het belang van de gezondheid van de werkenden en de continuïteit van bedrijfsvoering.
 • De bedrijfsarts ondersteunt het bedrijf bij het opstellen van preventie- en verzuimbeleid en bij het begeleiden van zieke werknemers terug naar het werk. (Het  arbeidsomstandighedenspreekuur en het vaststellen en melden van beroepsziekten zijn voorbeelden van het preventieve werkgebied van bedrijfsarts.)
 • De bedrijfsarts werkt samen met andere deskundigen op gebied van gezond en veilig werken, zoals een arbeidsdeskundige, arbeidshygiënist, veiligheidskundige, arbeids- en organisatiepsycholoog.
 • De bedrijfsarts werkt ook samen met de OR (of PVT), de preventiemedewerker en andere interne en externe deskundigen.

Rol bedrijfsarts

Een bedrijfsarts heeft een onafhankelijke rol en redeneert vanuit het welzijn van de werknemer. Samen met zijn team ondersteunt de bedrijfsarts de werkgever en begeleidt hij de werknemer in alle vraagstukken die het welzijn in relatie tot zijn werk kunnen beïnvloeden. 

Binnen Perspectief wordt de dagelijkse uitvoering van de verzuimbegeleiding verzorgd door verzuimconsultants onder de directe verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. 

Taken bedrijfsarts

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts zijn wettelijk geregeld.

 • Vaststellen van een medische of arbeidsgezondheidskundige diagnose.
 • Vaststellen van een arbeidsgeneeskundig oordeel met betrekking tot een werksituatie, werkomstandigheden of taaksamenstelling (Arbowet).
 • Antwoord op vragen van de werknemer en werkgever over veilig werken.
 • Antwoord op vragen van de werknemer over mogelijke manieren om beter te worden en zijn werk gezond te kunnen verrichten.
 • Adviseren (gevraagd en ongevraagd) van de werknemers over een gezonde levensstijl.
 • Begeleiden van de zieke werknemer in de re-integratie in eigen of in ander werk.
 • Adviseren van werkgevers omtrent gezondheid gerelateerde beleidsstukken.
 • Melden van beroepsziekten aan het NCvB.
 • Verwijzen ten laste van AWBZ en Ziekenfonds.

Wanneer bedrijfsarts inschakelen?

 • In de meeste gevallen wordt de bedrijfsarts ingeschakeld als een werknemer ziek is en de werknemer en werkgever niet weten wat de zieke medewerker mag doen en hoe de weg naar de werkhervatting eruit ziet.
 • De bedrijfsarts kan ook worden ingeschakeld wanneer de werknemer of werkgever vragen hebben omtrent gezondheid en werk. De werknemer hoeft daar niet voor te verzuimen. De werknemer heeft het recht om zelf om een consult bij de bedrijfsarts te vragen. Dit mag de werkgever niet weigeren. De bedrijfsarts fungeert als deskundige en vraagbaak voor alle vraagstukken over gezondheid in relatie tot het werk.

Ook een bedrijfsarts inschakelen of kennis maken met een van de bedrijfsartsen van Perspectief? Neem contact met ons op: (Telefoonnummer) of (Email).

Wanneer naar bedrijfsarts?

 • De bedrijfsarts wordt altijd ingezet rond de zesde week van het verzuim. Bij ingewikkelde medische of psychische casussen wordt de bedrijfsarts meestal eerder ingezet. Bijvoorbeeld  voor een consult of voor een overleg om meer duidelijkheid te krijgen over de casus. Maar dit kan ook voor de beoordeling van verzuim bij een conflict in het kader van ziekte en/of gebrek zijn.
 • Ook stelt de bedrijfsarts de Beschrijving van de belastbaarheid (voorheen FML) op ten behoeve van een arbeidsdeskundig onderzoek. Dit gebeurt meestal rond het eerste ziektejaar. Maar er zijn soms situaties denkbaar - als duidelijk is dat terugkeer in eigen werk niet meer haalbaar is en dit al voor het eerste jaar kan worden vastgesteld - dat de bedrijfsarts al vóór het eerste jaar de Beschrijving van de belastbaarheid opstelt en de vervolgstappen bepaalt.
 • Ook bepaalt de bedrijfsarts of hij van de specialisten uit de curatieve sector aanvullende medische informatie nodig heeft om het dossier goed te kunnen beoordelen. Verder stelt de bedrijfsarts het actueel oordeel op na 2 jaar arbeidsongeschiktheid of als iemand ziek uit dienst gaat. Bij ziekteverzuim: de bedrijfsarts wordt altijd ingeschakeld rond de zesde week van het verzuim of op verzoek van de werkgever (beoordeling ziekte).

Gesprek bedrijfsarts

Het gesprek met de bedrijfsarts verschilt niet zoveel van het gesprek met de andere medische specialist. Bedrijfsarts stelt een probleem vast en zoekt naar de mogelijkheden om de werknemer te helpen om op een gezonde manier terug in het werk te komen. De bedrijfsarts neemt tijdens zijn gesprek niet uitsluitend medische zaken in het overweging, maar kijkt naar alle factoren die op dat moment van belang zijn.

De bedrijfsarts werkt volgens het professioneel statuut en de bestaande professionele richtlijnen. Daarnaast is hij gebonden aan zijn medisch beroepsgeheim. Dat betekent o.a. dat de terugkoppelingen die naar de werkgever gaan, alleen bestaan uit informatie die voor de werkgever relevant is ten behoeve van de re-integratie en het werk.

Tip: Als werknemer kun je in overleg met je werkgever een gesprek in laten plannen bij de bedrijfsarts. Het advies is wel om samen af te spreken wat het doel is van het consult. Ook kan je als werkgever je medewerker willen inplannen bij de bedrijfsarts. De verzuimconsultant van Perspectief zal dan vragen wat het doel en de verwachtingen zijn van dit consult om zo de vraagstelling helder te krijgen.

Niet eens met bedrijfsarts

Een werknemer heeft het recht om een andere bedrijfsarts te raadplegen, indien hij twijfelt aan advies van de eigen bedrijfsarts. Dat heet een second opinion. Een second opinion wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts die niet werkzaam is binnen de arbodienst, het bedrijf of de inrichting waarin de bedrijfsarts werkzaam is die het eerste advies heeft gegeven.

Second opinion of deskundigen oordeel?

Een second opinion kan gaan over het advies van de bedrijfsarts in het kader van: 

 • Verzuimbegeleiding
 • Een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO)
 • Consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskunde vraagstukken in verband met arbeid.

Let op: een second opinion is geen vervanger van het deskundigen oordeel van het UWV. 

Het deskundigen oordeel kan worden aangevraagd indien er een geschil is ten aanzien van: 

 • (on)geschiktheid tot werken
 • passende arbeid
 • re-integratie inspanningen werkgever
 • re-integratie inspanningen werknemer. 

Ook een bedrijfsarts inschakelen of kennis maken met een van de bedrijfsartsen van Perspectief? Neem contact met ons op: (Telefoonnummer) of (Email).

Deze blog is geschreven op 13 juni 2019 door Leila Erkenova, bedrijfsarts.

Terug naar overzicht: Blogs