Arbeidstijdenwet

Hoeveel uren mogen jongeren (16 -17 jaar) werken?

In de Arbeidstijdenwet zijn wettelijke regels opgenomen voor het aantal uur dat 16- en 17-jarigen mogen werken en hoeveel rust nodig is.

Deze regels zijn er onder andere op gericht dat jongeren van 16 en 17 jaar  niet ’s nachts mogen werken en ook geen oproepdiensten mogen doen. Ook moeten zij voldoende rusttijd hebben. Het is wel van belang dat de uren dat zij op school zijn, meetellen als arbeidstijd.

Regels maximale werktijden (norm)

Maximale arbeidstijd per dienst: 9 uur
Maximale arbeidstijd per week: 45 uur*
Maximale arbeidstijd per 4 weken: niet meer dan gemiddeld 40 uur per week*
* De tijd op school wordt ook meegeteld als arbeidstijd.

Regels minimale rusttijden (norm)

Verder gelden de volgende minimale rusttijden:

Minimale pauze per dag
Bij meer dan 4,5 uur werken, dan een pauze van 30 minuten. In een collectieve regeling mag worden afgesproken dat de pauze mag worden gesplitst in 2 x 15 minuten.

Minimale dagelijkse rust
12 uur onafgebroken rust, in ieder geval tussen 23.00-6.00 uur.

Minimale wekelijkse rust
36 uur onafgebroken rust, in iedere periode van 7 x 24 uur.

Werken op zondag
Onder bepaalde voorwaarden is het werken op zondag toegestaan**. Indien werken op zondag is toegestaan, dan gelden de volgende regels:

  • ten minste 13 vrije zondagen per 52 weken
  • op grond van een collectieve afspraak mag hiervan worden afgeweken (minder zondagen vrij)

**Het werken op zondag is wel gebonden aan een aantal voorwaarden:

  • het moet nodig zijn voor het soort werk;
  • moet zijn opgenomen in het arbeidscontract;
  • bedrijfsomstandigheden moeten het noodzakelijk maken. Er moet dan wel overeenstemming zijn met de OR (ondernemingsraad) of de personeelsvertegenwoordiging of met de betrokken medewerkers zelf.

De betrokken werknemer moet individueel akkoord gaan met het werken op zondag.

BRON: Arbeidstijdenwet