Aanstellingskeuring

Wanneer een aanstellingskeuring?

Aanstellingskeuringen mogen alleen worden verricht, als het voor het vervullen van de functie noodzakelijk is dat de werknemer aan bepaalde medische eisen voldoet.

Het voldoen aan bepaalde medische eisen is alleen noodzakelijk wanneer het verrichten van de functie risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid of de veiligheid van de medewerker en/of van derden. Daarnaast geldt dat deze risico’s niet kunnen worden verminderd of weggenomen met gangbare maatregelen. 

Aanstellingskeuringen kunnen dus pas worden uitgevoerd als er ondanks een goed arbeidsomstandighedenbeleid toch nog risico’s aan de functie zijn verbonden die niet kunnen worden weggenomen. Dit geldt maar voor een beperkt aantal functies.

Géén selectie-instrument

Het moment van afname van een aanstellingskeuring is aan strikte regels gebonden. Indien u voornemens bent om een nieuwe werknemer aan te nemen, bent u verplicht om in de werving al te melden dat een aanstellingskeuring deel uitmaakt van de procedure.

Nadat u alle kandidaten heeft beoordeeld op geschiktheid voor de functie en een keuze heeft gemaakt voor één kandidaat, mag u deze uitnodigen voor een aanstellingskeuring.

De uitslag van een aanstellingskeuring mag u dus nooit laten meewegen voor het maken van een keuze tussen meerdere kandidaten. Een aanstellingskeuring is géén selectie-instrument!

Is de aanstellingskeuring rechtmatig?

Indien u een aanstellingskeuring wilt laten uitvoeren aan het einde van een sollicitatieprocedure, bent u wettelijk verplicht om voorafgaand aan deze procedure aan een arbodienst schriftelijk een onafhankelijk advies te vragen over de rechtmatigheid van de aanstellingskeuring en doel en inhoud van de keuring.

U kunt hiervoor contact opnemen met Perspectief Groep BV ( (Telefoonnummer) ). Perspectief zal u informatie en een vragenformulier opsturen voor het inventariseren van de functie-eisen, waarna het ingevulde formulier beoordeeld zal worden door Perspectief. U ontvangt vervolgens een schriftelijk advies of het toegestaan is voor de betreffende functie een aanstellingskeuring uit te voeren en wat het doel en de inhoud van de keuring zal zijn. Vervolgens kunt u de sollicitatieprocedure in gang zetten.

Het verdient echter de voorkeur in samenspraak met de personeelsvertegenwoordiging (OR of PVT) een gestructureerd beleid op te zetten ten aanzien van de aanstellingskeuringen en dit bijvoorbeeld ook op te nemen in de RI&E (Risico inventarisatie en - evaluatie) van uw bedrijf.

Bij Perspectief kunt u bijvoorbeeld voor functies waarbij u denkt dat bijzondere risico's/belastingen aan de orde (kunnen) zijn een advies aanvragen of een aanstellingskeuring gerechtvaardigd is. Dit maakt dat u in de toekomst sneller de sollicitatieprocedure kunt opstarten, omdat u het beleid rond aanstellingskeuringen al klaar en toepasbaar heeft.

Perspectief handelt volgens de Leidraad Aanstellingskeuringen (SZW 2005).

Geschikt of ongeschikt?

Indien u een positief advies heeft een aanstellingskeuring te mogen uitvoeren en u heeft een kandidaat geselecteerd, kunt u deze laten uitnodigen door Perspectief voor de feitelijke aanstellingskeuring. Dit is nog vóór het tekenen van de arbeidsovereenkomst.

Zowel de kandidaat als werkgever ontvangen na afloop de uitslag van de keuring. U krijgt van Perspectief uitsluitend bericht of de werknemer geschikt, ongeschikt of geschikt onder voorwaarden is voor de functie. In geval van geschiktheid onder voorwaarden zullen de voorwaarden worden omschreven. Aanvullende medische informatie mag vanuit privacy oogpunt niet aan u worden verstrekt.

Meer informatie

Of een aanstellingskeuring aanvragen? Neem contact op met onze afdeling Veiligheid & Gezondheid. Bel  (Telefoonnummer) en vraag naar  (Contactpersoon) of mail naar (Email).

Perspectief kan vrijwel al haar diensten blijven aanbieden, zij het soms op een aangepaste manier (bijvoorbeeld online). Wij zijn u – ook in coronatijd – graag van dienst! Neem gerust contact met ons op.