Arbowet 2017

De nieuwe Arbowet, en nu?

De nieuwe Arbowet is per 1 juli 2017 ingegaan. Deze gaat ervoor zorgen dat enerzijds de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij preventie en arbodienstverlening wordt versterkt. Anderzijds wordt de positie en onafhankelijkheid van bedrijfsartsen vergroot.

Anoniem consult bedrijfsarts

Wat is er gewijzigd?

Medewerkers krijgen een doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts voor gezondheidsvragen in relatie tot het werk. De werknemer heeft weet van deze mogelijkheid, er zijn geen onnodige drempels door plaats en tijdstip van het consult en de werkgever krijgt geen tot op de persoon herleidbare informatie over het consult. Het consult is op kosten van de werkgever.

Wat betekent dit voor u?

Perspectief biedt vanaf 1 juli de mogelijkheid om een aanvraag Anoniem consult bedrijfsarts te doen via de website van Perspectief. In het aanvraagformulier kan uw medewerker aangeven of hij/zij gebruik wil maken van het Anoniem consult bedrijfsarts of een Preventief consult bedrijfsarts.

Bij een Anoniem consult bedrijfsarts ontvangen de medewerker en werkgever geen (schriftelijke) terugkoppeling van hetgeen besproken is en ontvangt de werkgever een geanonimiseerde factuur. 

Indien de medewerker vindt dat de werkgever op de hoogte mag zijn van het consult kan hij/zij ook kiezen voor een Preventief consult bedrijfsarts. Hiervan ontvangen de medewerker en werkgever een terugkoppeling. De factuur is in dit geval niet geanonimiseerd.

Second opinion

Wat is er gewijzigd?

De werknemer krijgt het recht op een second opinion (het raadplegen van een tweede bedrijfsarts) bij de ziekteverzuimbegeleiding, het PAGO, de aanstellingskeuring en de gezondheidskundige consultatie op kosten van de werkgever.

Wat betekent dit voor u?

Perspectief biedt vanaf 1 juli de mogelijkheid om een second opinion aanvraag te doen via de website van Perspectief. Perspectief werkt hiervoor samen met een onafhankelijke pool van bedrijfsartsen met een landelijke dekking. Na de aanvraag via de website wordt er contact opgenomen om samen te bepalen of er voldoende gegronde redenen zijn om een second opinion aan te vragen en deze in gang te zetten.

Toegang bedrijfsarts werkplek

Wat is er gewijzigd?

De bedrijfsarts krijgt de gelegenheid iedere arbeidsplaats in het bedrijf te bezoeken. 

Wat betekent dit voor u?

Werkgevers moeten de bedrijfsarts de gelegenheid bieden om een bezoek te brengen aan elke werkplek. Dit wordt  opgenomen in de basisovereenkomst.

Klachtenregeling bedrijfsarts

Wat is er gewijzigd?

De bedrijfsarts moet beschikken over een adequate klachtenregeling.

Wat betekent dit voor u?

Perspectief beschikt over een klachtenreglement. Deze is te allen tijde te downloaden op onze website (zie contactpagina via contactknop bovenaan onze website). De bedrijfsartsen van Perspectief werken conform deze klachtenprocedure.

Basisovereenkomst

Wat is er gewijzigd?

Alle taken die een werkgever moet afnemen van een bedrijfsarts/arbodienst moeten in een contract worden vastgelegd.

Wat betekent dit voor u?

Onze overeenkomsten voldoen grotendeels al aan de eisen van de vernieuwde Arbowet. We hebben een jaar de tijd (tot 1 juli 2018) om de huidige contracten aan te passen. Vanaf 1 juli ontvangen nieuwe klanten van Perspectief een overeenkomst die voldoet aan de nieuwe eisen van de Arbowet. Onze bestaande klanten ontvangen voor 1 juli 2018 een addendum op de bestaande overeenkomst.

Samenwerking preventiemedewerker

Wat is er gewijzigd?

Alle arbodienstverleners (dus niet alleen de bedrijfsarts) werken nauw samen met en adviseren aan de preventiemedewerker, de ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging (of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende werknemers) van de werkgever.

Wat betekent dit voor u?

Bij veel van onze klanten bestaat er al een nauwe samenwerking met de preventiemedewerker, de ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging (of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende werknemers) en Perspectief. Daar waar het bij onze klanten nog ontbreekt zullen onze verzuimconsultant, bedrijfsartsen en kerndeskundigen een actieve rol hebben om de preventiemedewerker, de ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging (of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende werknemers) te betrekken in de adviezen richting de klant. De werkgever moet dit faciliteren.

Rol preventiemedewerker

Wat is er gewijzigd? 

De werkgever heeft de instemming nodig van de or/pvt bij zowel de keuze van de persoon van de preventiemedewerker, als over de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie.

De preventiemedewerker heeft ook als taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en de andere arbodienstverleners.

Onze dienstverlening

Iedere werkgever is verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen. Door het volgen van onze praktische training is uw medewerker in een dagdeel opgeleid!

Dienstverlening Perspectief

Wij hebben de nieuwe eisen naar onze dienstverlening vertaald. Een belangrijke wijziging is, dat een aantal zaken rond arbodienstverlening moet worden vastgelegd in een zogenaamde basisovereenkomst tussen de werkgever en de Arbodienst. Bij het ontbreken van het basiscontract kan Inspectie SZW een boete opleggen

Klanten die ná 1 juli 2017 een contract bij Perspectief hebben afgesloten hebben direct het aangepaste basiscontract ontvangen dat voldoet aan de nieuwe eisen van de Arbowet.

Klanten die vóór 1 juli 2017 hun contract bij Perspectief hebben afgesloten, ontvangen vóór 1 juli 2018 (zoals de wet voorschrijft) de aangepaste overeenkomst of een addendum op de bestaande overeenkomst. Ook u voldoet hiermee aan de eisen van de nieuwe Arbowet.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op!