ESF subsidie - duurzame inzetbaarheid Perspectief Groep
subsidie
duurzame inzetbaarheid

ESF-subsidie

Bevorderen duurzame inzetbaarheid personeel

Voor werkgevers die aan duurzame inzetbaarheid willen werken kan de ESF-subsidie interessant zijn. Wij helpen u graag met uw ESF-traject (van aanvraag tot uitvoering). 

Wilt u in aanmerking komen voor de subsidie? Neem contact met ons op via (Telefoonnummer) en vraag naar (Contactpersoon) of mail naar(Email).

Waarvoor kan ik subsidie krijgen?

De subsidie kan worden ingezet voor het inwinnen van advies. Er zijn 8 thema's en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen. Hierbij een aantal voorbeelden op de verschillende thema's.

VOORBEELDEN

Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid medewerkers

Het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Alle medewerkers van een organisatie worden benaderd om op vrijwillige basis deel te nemen aan dit Preventief Medisch Onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst. Met de vragenlijst wordt gekeken naar hoe de medewerker zelf de mentale en fysieke gezondheid ervaart, persoonlijkheid en persoonskenmerken, waar de medewerker energie van krijgt of juist stress en het vermogen om te werken.

Deze resultaten worden persoonlijk met de medewerker besproken door een vitaliteits- en gezondheidsdeskundige, die advies en praktische tips geeft.

Flexibele werkcultuur

Het bevorderen van een flexibele werkcultuur met het oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg.

Een bedrijf in de detailhandel heeft als doel van het project het realiseren van een flexibele werkcultuur, waarin alle medewerkers op een passende manier hun bijdrage aan het succes van de organisatie leveren. Zonder dat daarmee waarden als flexibiliteit, open communicatie, vitaliteit, leiderschap en eigenaarschap geweld wordt aangedaan. Een nulmeting geeft in dit verband het vereiste beeld van de huidige situatie.

De uitkomsten van de nulmeting vormen input voor een drietal prioritaire (sub) thema’s, waarmee het bedrijf aan de slag gaat om het uiteindelijke doel, namelijk flexibilisering van haar organisatie, te realiseren.

Gezond en veilig werken

Het bevorderen van gezond en veilig werken.

De vraag vanuit de arbeidsmarkt verandert, men moet anders werken. Dit zorgt voor allerlei factoren die stress verhogend kunnen zijn en mogelijk het werkplezier verlagen. De medewerkers willen adviezen en begeleiding bij de implementatie ter preventie van deze werkstress. Een gezonde leefstijl is hier onderdeel van. De inventarisatie zal per medewerker gedaan worden. Een verbetering in leefstijl kan leiden tot lager ziekteverzuim, meer voldoening, hogere motivatie en minder verloop van medewerkers. Het doel is om duurzame en structurele inbedding te bewerkstelligen.

De adviseur zal met de medewerkers op zoek gaan naar werkelijke problematiek en gezamenlijk oplossingen bedenken. Van hieruit worden adviezen geformuleerd en zal een implementatietraject begeleid worden. Dit alles gericht op stress vermindering, werkplezier verhogen en omgang met de veranderende omstandigheden. Hier-door kan op termijn andere organisatie van werk wellicht ook een thema worden.

Aanpassen organisatie van het werk

Het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk gericht op het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit.

Een scholengemeenschap wil begeleiding en coaching gaan geven aan oudere docenten die op dit moment onvoldoende aansluiting vinden bij de belevingswereld van jongeren in het voortgezet onderwijs. Het traject bestaat uit een ontwikkelassessment om te bepalen waar mogelijke aangrijpingspunten zitten ter verbetering van de aansluiting tussen docenten en jongeren, en een op maat aangeboden begeleidingstraject voor deze docenten.

Interne en externe mobiliteit

Het stimuleren van interne en externe mobiliteit van medewerkers waaronder het begeleiden van medewerkers naar ondernemerschap.

Een groothandel in elektronische apparatuur treft op dit moment voorbereidingen voor de sluiting van een vestiging. Deze sluiting heeft tot gevolg dat een groep medewerkers wordt ontslagen. Het bedrijf heeft vanwege de sluiting een plan met voorzieningen opgesteld waarin onder andere is opgenomen dat boventallige medewerkers ‘van werk naar werk’ begeleiding krijgen aangeboden. 

Arbeidstijdenmanagement

Het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Een organisatie in de zorg heeft in het kader van het bevorderen van duurzame inzetbaarheid een proef gedaan met zelfroosteren. Het gaat om intekenroosters: de medewerkers maken per periode in drie rondes hun eigen teamrooster, met behulp van een zelfroostermodule. De proef dient nu geëvalueerd te worden. Op grond van de evaluatie wordt besloten om de intekenroostersystematiek in alle clusters in te voeren. Daarmee wordt de impact vergroot naar alle 200 medewerkers. Doordat mensen hun eigen rooster (mede) kunnen bepalen (aangepast aan hun privé leven en belastbaarheid) wordt de duurzame inzetbaarheid vergroot.

Bedrijfs-of organisatiescan

Het maken van een bedrijfs- of organisatiescan.

Een zorginstelling voor ouderen wil met dit project een antwoord formuleren op de vraag op welke wijze de vitaliteit van medewerkers, en bewoners en daarmee de totale organisatie structureel kan worden bestendigd en versterkt. Daarvoor is nodig om de behoefte en beleving binnen de organisatie ten aanzien van vitaliteit(sbeleid) te onderzoeken. Vervolgens willen we definiëren binnen welke kaders en context het vitaliteitsbeleid binnen de stichting kan worden vormgegeven.

Leercultuur voor medewerkers

Het bevorderen van een leercultuur voor medewerkers.

Dit project heeft de specifieke problemen in de leercultuur binnen de organisatie in kaart gebracht (de leer methode van de begeleiders en lerende medewerker). We maken deze problemen bespreekbaar en bieden inzichten en suggesties aan over het verbeteren van de leerattitude. De betrokkenheid van de groepen zal verhoogd worden en dit zal een positieve leercultuur in de organisatie stimuleren.

Door middel van dit project wordt de leerling-medewerker geleerd zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen loopbaan en ontwikkeling van technische en sociale vaardigheden.

Ook in aanmerking komen voor ESF?

Neem contact met ons op via (Telefoonnummer) en vraag naar (Contactpersoon) of mail naar (Email)